GSL Schilderwerken Algemene Voorwaarden

1. Definities

1.1.Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon die met GSL Schilderwerken een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n. 1.2. Onder “opdracht” wordt verstaan: de overeenkomst, waarbij GSL Schilderwerken zich verbindt aan opdrachtgever op enigerlei wijze diensten te verlenen en opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen. 1.3. Onder “het werk” wordt verstaan: de ingevolge de overeenkomst tot het verlenen van diensten door of namens GSL Schilderwerken uit te voeren werkzaamheden.

2. Toepasselijkheid

2.1. Elke bepaling in deze Algemene Voorwaarden is tevens van toepassing indien opdrachtgever consument is, tenzij expliciet in een bepaling ten aanzien van een opdrachtgever die consument is, iets anders is bepaald. 2.2. Alle aanbiedingen van GSL Schilderwerken, de overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijke aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten. Tenzij GSL Schilderwerken de algemene voorwaarden van opdrachtgever expliciet aanvaardt, wijst zij deze uitdrukkelijk van de hand. 2.3. Aan opdrachtgever wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden beschikbaar gesteld.

3. Offertes en prijsopgaven

3.1. Alle gedane offertes c.q. prijsopgaven tot dienstverlening in welke vorm dan ook, zijn immer vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Alle offertes zijn geldig tot 1 maand na dagtekening. 3.2. Indien binnen 1 maand na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is GSL Schilderwerken gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. 3.3. Offertes van GSL Schilderwerken zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. GSL Schilderwerken zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 3.4. Offertes vermelden een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. 3.5. Bij aangaan van een overeenkomst wordt met opdrachtgever het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering in overleg nader bepaalt. Op verzoek van opdrachtgever kan een en ander in de offerte worden opgenomen. 3.6. Door ondertekening van de offerte verklaart opdrachtgever bekend en akkoord te zijn met deze Algemene Voorwaarden. 3.7. GSL Schilderwerken is slechts gebonden, zoals zij mondeling, elektronisch of schriftelijk aanvaardt.

4. Overeenkomst

4.1. Een overeenkomst tussen GSL Schilderwerken en de opdrachtgever komt tot stand indien en nadat een mondelinge, elektronische of schriftelijke opdracht mondeling, elektronisch of schriftelijk bevestigd is. Een mondeling bevestigde opdracht kan achteraf alsnog schriftelijk of elektronisch bevestigd worden. Opdrachtgever wordt in ieder geval schriftelijk of elektronisch op de hoogte gesteld van de Algemene Voorwaarden. Alle handelingen en / of overeenkomsten die ter uitvoering van de overeenkomst of in aansluiting daarop worden verricht, respectievelijk aangegaan, worden geacht deel uit te maken van de uitvoering der overeenkomst. 4.2. Voor zover van toepassing is de opdracht in financiële zin afgesloten zodra de eindafre­ke­ning door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever GSL Schilderwerken hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. 4.3. Wijzigingen met betrekking tot de inhoud der overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door GSL Schilderwerken. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed. 4.4. GSL Schilderwerken kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren, zekerheid eisen van opdrachtgever, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

5. Uitvoering van het werk

5.1. Het werk zal door GSL Schilderwerken naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden. GSL Schilderwerken houdt zich bij de uitvoering van het werk aan de daarop van toepassing zijnde voorschriften zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van uitvoering van het werk. 5.2. Het werk wordt binnen de normale werktijden verricht, tenzij anders overeengekomen. 5.3. GSL Schilderwerken is verplicht opdrachtgever te wijzen op onjuistheden in het opgedragen werk, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond; onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht; gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Een en ander uitsluitend voor zover GSL Schilderwerken deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen. 5.4. GSL Schilderwerken is aansprakelijk voor de schade welke hem wettelijk valt toe te rekenen en vrijwaart opdrachtgever tegen aanspraken door derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is veroorzaakt en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van GSL Schilderwerken of door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulpkrachten. 5.5. Om de uitvoering van het werk zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verplicht de opdrachtgever zich tot het volgende: 5.6. Opdrachtgever stelt GSL Schilderwerken in de gelegenheid het werk te verrichten 5.7. Opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en dergelijke) en de voor het werk te verschaffen gegevens. 5.8. Opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de opdrachtgever. 5.9. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en / of leveringen die niet tot het werk van GSL Schilderwerken behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen hinder of vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever GSL Schilderwerken daarvan tijdig in kennis te stellen. 5.10. Als de in het vorige lid bedoelde vertraging optreedt, dient opdrachtgever de daarmee verband houdende kosten en schade aan GSL Schilderwerken te vergoeden, tenzij hij kan aantonen dat de omstandigheden hem niet kunnen worden toegerekend. 5.11. Opdrachtgever draagt het risico voor schade ontstaan door onjuistheden in de verlangde werkzaamheden, constructies of werkwijzen; gebreken aan de (on)roerende zaken, in materiaal of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 5.12. GSL Schilderwerken heeft de plicht om de opdrachtgever te waarschuwen wanneer het genoemde in artikel 5.11 zich voordoet. Een en ander uitsluitend voor zover GSL Schilderwerken deze gebreken of onjuistheden kende of redelijkerwijze behoorde te kennen. 5.13. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk of elektronisch tot stand komen. 5.14. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdracht­gever of door GSL Schilderwerken geschiedt eerst nadat wederpartij hierover is geïnformeerd.

6. Klachten

6.1. Klachten inzake de door GSL Schilderwerken verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks, gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan GSL Schilderwerken kenbaar te zijn gemaakt. 6.2. Klachten inzake de facturen dienen binnen tien dagen na verzenddatum schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven in het bezit van GSL Schilderwerken te zijn. 6.3. Indien blijkt dat een klacht gegrond is, zal GSL Schilderwerken zoveel mogelijk zorg dragen voor een adequate oplossing, in overleg met de opdrachtgever. Een dergelijke oplossing kan nimmer leiden tot een verdergaande aansprakelijkheid dan neergelegd in artikel 5 van deze voorwaarden. 6.4. Het indienen van klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen jegens GSL Schilderwerken. Het bepaalde in artikel 9 blijft onverkort gehandhaafd

7. Overmacht

7.1. In geval van overmacht is zowel GSL Schilderwerken als opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmachtveroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook. 7.2. De door GSL Schilderwerken verrichte prestaties, tot het moment dat de overmachtsituatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 en 9.

8. Tussentijdse beëindiging en / of annulering van de opdracht

8.1. Partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is, dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties, alsmede in geval van faillissement dan wel surséance van betaling van één der partijen. Dit dient gemotiveerd en per aangetekend schrijven aan de wederpartij bekend te worden gemaakt. 8.2. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever heeft GSL Schilderwerken vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie. 8.3. GSL Schilderwerken behoudt zich het recht voor de overeenkomst éénzijdig te beëindigen, dan wel de uitvoering ervan op te schorten indien opdrachtgever: 8.3.1. enige (betalings)verplichting uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt; 8.3.2. een besluit neemt tot liquidatie en / of stilleggen van zijn onderneming; 8.3.3. het vrije beheer over zijn vermogen verliest of wanneer opdrachtgever een natuurlijk persoon is onder curatele wordt gesteld of komt te overlijden.

We maken duidelijke afspraken